Д О К Л А Д

ОТНОСНО: Дейността на народния представител в 43- то Народно събрание г-жа БОЙКА МАРИНСКА за периода 01.11.2015 г. – 30.11.2016 г.

Народен представител – 13 МИР Пазарджик от Коалиция на РБ;

Председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите;

Член на Комисията по образованието и науката;

 

Член на Групите за приятелство към НС:

България - Египет;

България - Индонезия;

България - Китай;

България - Кувейт;

България – Русия;

България – Япония.

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

А. Внесени законопроекти от г-жа Маринска / 19 на брой /:

ЗИД на Изборния кодекс, № 554-01-172, внесен на 05.11.2015 г.; внесен от група народни представители и Бойка Маринска

ЗИД на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 554-01-187, внесен на 18.12.2015 г., внесен от група народни представители и Бойка Маренска

ЗИД на Изборния кодекс, № 654-01-14, внесен на 19.02.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска;

ЗИД на Изборния кодекс, № 654-01-18, внесен на 23.02.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска;

ЗИД на Изборния кодекс, № 654-01-19, внесен на 23.02.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска;

Законопроект за допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, № 654-01-39, внесен на 23.03.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска;

Законопроект за допълнение на Закона за държавните такси, № 654-01-42, внесен на 25.03.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска;

ЗИД на Изборния кодекс, № 654-01-69, внесен на 27.05.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска;

Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 654-01-78, внесен на 03.06.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска.

Законопроект за изм. и доп. на Изборния кодекс, № 654-01-14 , внесен на 19.02.2016 г. от група нар. представители и Бойка Маринска

Законопроект за изм. и доп. на Изборния кодекс, № 654-01-18 , внесен на 23.02.2016 г. от група нар. представители и Бойка Маринска

Законопроект за изм. и доп. на Изборния кодекс, № 654-01-19 , внесен на 23.02.2016 г. от група нар. представители и Бойка Маринска

Законопроект за допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, № 654-01-39 от 23.03.2016 г. от гр. нар. пред и Бойка Маринска

Законопроект за допълнение на Закона за държавните такси,№ 654-01-42 от 25.03.2016 г.от гр.народни представители и Бойка Маринска.

Законопроект за изм. и доп. на Изборния кодекс, № 654-01-69 от 27.05.2016 г. нар. представители и Бойка Маринска.

Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 654-01-78 / 03.06.2016 г. нар. представители и Бойка Маринска.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация , № 654-01-100/ 29.07.2016 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 654-01.104/ 31.08.2016 г. нар. представители и Бойка Маринска

Законопроект за доброволчеството, № 654-01-127/ 18.10.2016 г. – вносител Бойка Маринска и група народни представители

Б. Предложения от група народни представители и г-жа Маринска за второ четене по законопроекти:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 554-04-349 от 13.11.2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане ,№ 554-04-356 от 17.11.2015

Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г ,№ 554-04-402 от 25.11.2015

Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г
№ 554-04-433 от 26.11.2015

ЗИД на Закона за висшето образование , № 554-04-448 от 14.12.2015 г.

Проект на Закон за електронната идентификация, № 654-04-10 от 27.01.2016

Проекторешение за промяна в ръководството на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, № 654-02-20 от 18.02.2016

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, №654-04-32 от 02.03.2016

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 654-04-42 от 10.03.2016 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 654-04-57 от 16.03.2016 г.

Проект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете
№: 654-04-74 от 23.03.2016г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 654-04-90 от 30.03.2016 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-04-98 от 01.04.2016 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-04-122 от 13.04.2016 г.

ЗИД на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 654-04-130 от 19.04.2016 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 654-04-146 от 12.05.2016 г.

Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-04-183 от 22.06.2016 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 654-04-198 от 30.06.2016 .

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, №: 654-04-220 от 06.07.2016 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 654-04-223 от 08.07.2016 г.

Законопроект за независимия финансов одит , № 654-04-237 от 26.07.2016 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 654-04-241 от 27.07.2016 г.

Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, № 654-04-244 от 28.07.2016 г.

Оттегляне на Предложение № 654-04-241 от 27.07.2016 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 654-00-125 от 07.09.2016 г.

Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна, № 654-02-79 от 07.10.2016 г.

В. Изказвания на г-жа Маринска в пленарна зала:

Докладване на второ четене на Закона за достъп до обществена информация – 26.11.2015 г.

Изказване по внесените шест ЗИД на Закона за висшето образование - 26.11.2015

Изказване за първо четене по Законопроекта за администрацията с вносител Б. Маринска – 17.03.2016 г.

Изказване на направените предложения за второ четене по Законопроекта за равнопоставеността на жените и мъжете – 14.04.2016 г.

Г. Внесени доклади за гласуване в пленарна зала:

За първо гласуване:

- На 09.11.2015 г. – Доклад относно ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-01-83, внесен от Министерски съвет на 07.10.2015 г.;

- На 17.11.2015 г. – Доклад относно Законопроект за държавния България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.

- На 06.10. 2015 г. – Доклад за второ четене на Закона за достъп до обществена информация

- 18.11.2016 г. – Доклад относно Законопроект за държавния България за 2017 г., внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.

-– На 16.03.2016 г. - Доклад на КВНПОЖГ на Административния мониторингов доклад за ромите за 2014 г.

II.ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

На 08.12.2015 г. въпрос, отправен към проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката относно забавяне изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“;

На 08.12.2015 г. въпрос, отправен към проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката относно участие на служители на Министерство на образованието и науката в проекти на министерството.

Актуален въпрос към Петър Москов – министър на здравеопазването, № 654-06-223 / 09.02.2016 г. относно изготвяне на Наредба от МС по ЗПУО

Въпрос към Владислав Горанов - Министър на финансите, № 654-06-598/ 06.04.2016 г. относно финансиране на проекти, съгласно чл. 10 от Закона за хазарта.

Въпрос към Ивайло Калфин – Министър на труда и социалната политика № 654-06-597 / 06.04.2016 г. Относно критерии за определяне на размера на субсидиите за ЮЛНЦ.

Въпрос към Владислав Горанова- Министър на финансите, № 654-06- 629/ 11.04.2016 г. относно – постъпили приходи в Агенцията за хора с увреждания.

Въпрос към Владислав Горанов – Министър на финансите, № 654-06-630/ 11.04.2016 г. относно целева субсидия в НФ „Култура“ по Закона за хазарта.

Въпрос към Петър Москов– Министър на здравеопазването, № 654-06-1194 / 06.07.2016 г. Относно Твърдения за източване на НЗОК чрез неправомерно използване на кленечни пътеки

Въпрос към Десислава Танева- Министър на земеделието и храните, № 654-06- 1175/ 05.07.2016 г. относно – Неизпълнено на влязло в сила съдебно решение

III.ПРИСЪСТВИЕ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА

За разглеждания период Народното събрание е провело 131 на брой пленарни заседания.

Г-жа Маринска е взела участие във всички пленарни заседания.

IV.УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ НС

Г-жа Бойка Маринска се е отзовала на отправените й покани и е взела участие в:

На 13.11.2015 г. – среща, проведена в Народното събрание, с г-н Тибор Наврачич - европейски комисар, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, организирана от Комисията по образованието и науката и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към НС;

На 19.01.2016 г. г-жа Маринска провела среща с представители на Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни в Република България по повод молбата на председателя на Съюза, Комисията да им съдейства за провеждането в София на Европейска изложба на балкански породи гълъби, кокошеви и водоплаващи птици.

В резултат на активното съдействие от страна на председателя на Комисията – г-жа Бойка Маринска, събитието бе организирано и проведено от 26 до 28 февруари в Борисовата градина на гр. София. Г-жа Маринска откри събитието, което бе отразено в българските медии.

На 26.01.2016 г. по искане на Европейския потребителски център у нас, г-жа Маринска проведе среща с председателя на ЕПЦ – г-н Игнат Арсенов, придружен от г-жа Соня Спасова – сътрудник в ЕПЦ. Темата на разговора бе свързана с бъдещото сътрудничество между КВНОЖГ и ЕПЦ в областта на защита правата на гражданите при трансгранични потребителски проблеми и по-голямата осведоменост на гражданите за техните права при онлайн-търговията, което им дава възможност да се възползват от предимствата общия европейски пазар. Постигна се съгласие да бъде проведена дискусия за намаляване на риска от проблеми и злоупотреби при онлайн търговията. Приета бе и идеята за създаване на секторни помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите, които да помиряват търговци и потребители. По тази тема на 08.04.2016 г. КЗП и ЕПЦ организираха семинар. Участие в семинара взеха и представители на КВНОЖГ;

На 22.03.2016 г. Националната мрежа на децата, с председател г-н Георги Богданов, организира и проведе със съдействието на КВНОЖГ Кръгла маса за обсъждане на наболелите въпроси, свързани с насилието и агресията сред и срещу деца. Участие в обсъждането взеха народни представители, представители на изпълнителната и местната власт, на Омбудсмана на Република България и на неправителствени организации, имащи отношение по темата.

28.03.2016 г. – Участие в дискусия на тема: „Езикът на омразата в България: представяне на резултатите от изследване“, организирана от Фондация медийна демокрация и Център за модернизиране на политиките.

01.04.2016 г.- Участие в дискусия на тема:“Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семейството“, организирана от Национална мрежа на децата.

20.04.2016 г. – Среща с представители на Фондация ОУК, работеща в областта на насилието сред децата.

26.07.2016 г- Дискусия „Индекс на устойчивост на неправителствените организации“, организирана от БЦНП.

2 – 3. 11.2016 г. – Участие в Семинар „Парламентарно измерение на Председателството на Съвета на ЕС – предизвикателства и възможности“.

V.ГРУПИ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО

В качеството си на член на групите за приятелство към Народното събрание, г-жа Маринска:

На 29.11.2015 г. е взела участие в заключителното събитие по повод Дните на японската култура в България, по покана на извънредния и пълномощен посланик на Япония у нас.

Една среща с г-н Такеши Огино – първи секретар в посолството на Япония у нас:

22.03.2016 г. Срещата бе проведена по искане на г-н Такеши Огино. Темата на разговора бе свързана с политиката на Реформаторския блок и въпроси, касаещи инициативи, свързани с дейността на Групата за приятелство. На срещата присъстваха и г-н Богдан Панайотов, сътрудник в Посолството на Япония у нас и г-жа Мария Тенчева, главен експертен сътрудник към КВНОЖГ;

Три срещи с Н.Пр. г-жа Манал Йехия Ел Шинауи – извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет у нас:

09.06.2016 г. Срещата бе проведена по искане на г-жа Ел Шинауи. Целта на срещата бе свързана с това, да бъде направен обзор на изминалия едногодишен период по отношение на сътрудничеството между двете страни, както и да бъдат набелязани стъпки за неговото разширяване. На срещата присъстваха и г-н Хаддад Ел Гохари, съветник в посолството на Египет у нас, г-жа Мария Тенчева – главен експертен сътрудник към КВНОЖГ и преводач;

16.06.2016 г. Целта втората поредна среща бе да продължи обсъждането на темата за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма между двете държави. Освен постигнатото съгласие и разбиране за провеждане на туристически форум, на срещата бе обсъдена и възможността за сключване на международна спогодба за обмен на ученици и студенти между България и Египет. Н.Пр. г-жа Манел Ел Шинауи прояви интерес и към българските балнеоложки ресурси. На срещата присъстваха и г-н Хаддад Ел Гохари, съветник в посолството на Египет у нас, г-жа Мария Тенчева – главен експертен сътрудник към КВНОЖГ, г-н Димитър Стойчев, сътрудник на г-н Димитър Байрактаров – народен представител от ПГ „Патриотичен фронт“, г-н Калоян Дамянов – съветник в Политическия кабинет на министъра на образованието и науката, г-жа Цветелина Николова – изпълнителен директор на „Ученически отдих и спорт“, г-н Красимир Гълъбов – член на УС на „Ученически отдих и спорт“ и преводач;

27.06.2016 г. Темите на третата поредна среща бяха свързани с: организирането на туристически форум, туристически обмен на ученици между двете държави, обучение на египетски студенти в България и привличане на египетски туристи в балнеоложките курорти на България. На срещата присъстваха и г-н Хаддад Ел Гохари, съветник в посолството на Египет у нас, г-жа Мария Тенчева – главен експертен сътрудник към КВНОЖГ, г-н Димитър Стойчев, сътрудник на г-н Димитър Байрактаров – народен представител от ПГ „Патриотичен фронт“, г-жа Цветелина Николова – изпълнителен директор на „Ученически отдих и спорт“, г-н Красимир Гълъбов – член на УС на „Ученически отдих и спорт“ и преводач.

4. 14.07. 2016 г.Среща на групата за приятелство България – Индонезия с делегация на Групата за приятелство Индонезия-България в Камарата на представителите на Република Индонезия, водена от нейния председател г-н Ридван Хисджам. Срещата осъществена в сградата на НС – зала „Запад“. Г-жа Маринска, като член на Групата за приятелство взела участие в срещата.

VI.КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

Под председателството на г-жа Маринска, Комисията осъществява дейността си в няколко направления:

А. Обсъждане и изготвяне на доклади във връзка с постъпилите за разглеждане в Комисията законопроекти, програми и доклади;

Б. Взаимодействие с неправителствени организации;

В. Дейност на Обществения съвет, подпомагащ дейността на Комисията;

Г. Разглеждане на жалби, петиции, сигнали, предложения и др., постъпили в Комисията;

Д. Организиране на приемни с граждани, с участието на членове и експерти от Комисията;

Е. Участие в обществени обсъждания и събития, свързани с дейността на Комисията;

Ж. Провеждане на срещи от г-жа Маринска, в качеството й на председател на Комисията.

А. Заседания на Комисията

За посочения период Комисията е провела 11 редовни заседания, на които е разгледала разпределените й от Председателя на НС законопроекти и граждански инициативи и е изготвила и представила в деловодството на НС своите доклади по тях. Също така е взето и 1 решение на подпис:

05.11.2015 г. – Обсъждане на ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-01-83, внесен от Министерски съвет на 07.10.2015 г.; Обсъждане за второ гласуване на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски съвет на 29.04.2015 г., приет на първо четене от Народното събрание на 06.10.2015 г.

12.11.2015 г. – Обсъждане на държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.

21.01.2016 г. – Обсъждане и приемане на Доклад за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-тото Народно събрание за периода м. юни – м. декември 2015 г.; Приемане на График за приемните на Комисията с граждани, за периода м. януари – м. април 2016 г.;

10.02.2016 г. – Разглеждане на Национална гражданска инициатива за тълкуване на чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на законови норми, свързани с честното правосъдие в Република България, № ПГ-539-00-22, внесена в НС от Инициативен комитет на 16.02.2015 г.; Разглеждане на Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“, № 539-01-14, внесена в НС от Инициативен комитет на 02.12.2015 г.;

18.02.2016 г. – Обсъждане и приемане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз /2016 г./, № 602-00-7, внесена от Министерски съвет в НС на 29.01.2016 г.;

14.04.2016 г. – Обсъждане и приемане на Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България през 2015 г., № 639-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2016 г.; Обсъждане и приемане на Графика за Приемната на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с граждани, за периода м. май – м. юли 2016 г.;

11.05.2016 г. – Разглеждане и обсъждане на Предложение за провеждане на национален референдум, № ПГ-516-00-21, внесено в Народното събрание от Инициативен комитет на 08.02.2016 г.;

19.05.2016 г. – Обсъждане и приемане на Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/, № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г.;

23.06.2016 г. – Разглеждане и обсъждане на Предложение за провеждане на национален референдум, № ПГ-539-01-11, внесено в Народното събрание от Инициативен комитет на 03.02.2016 г.

08.09.2016 г. – 1. Обсъждане и приемане на ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 654-01-100, внесен в НС на 29.07.2016 г. от г-жа Бойка Маринска и група народни представители.
2. Обсъждане и приемане на График за приемната на Комисията с граждани, за периода м. септември - м. декември 2016 г.

15.11.2016 г. – Обсъждане и приемане на Законопроект за държавния бюджет, № 602-01-64 внесен от Министерски съвет на г

Заседанията на Комисията са председателствани от г-жа Бойка Маринска.

Съгласно Правилника на НС, всички заседания на Комисията се излъчват на интернет страницата на Народното събрание.

Сформирани работни групи към Комисията:

Във връзка с зачестили сигнали за нарастваща агресия, свързана с деца, г-жа Маринска инициира създаване на Работна група към КВНОЖГ за законодателни промени във връзка с проблемите на насилието и агресията сред и срещу деца.

Ръководството на работната група е в състав: г-жа Бойка Маринска – председател; г-н Георги Богданов – Изпълнителен директор на Национална мрежа за децата и член на Обществения съвет към КВНОЖГ – заместник-председател и г-жа Лилия Иванова – сътрудник към КВНОЖГ – секретар. В членовете на Работната група са включени представители от: Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Омбудсмана на Р България, Националната асоциация на ресурсните учители, Център за приобщаващо образование, Фондация „П.У.Л.С.“, Фондация „Анимус“, „Закрила на детето“ към УНИЦЕФ и граждани.

Работната група е провела две свои заседания:

29.03.2016 г. – за учредяване на Работната група;

19.04.2016 г. – за обсъждане на предложения за законодателни промени от неправителствените организации, участници в Работната група.

насроченото за м. юни заседание на Работната група бе отложено, поради факта, че докладът на юристите по възложеното задание за промени в законодателството ще бъде готов в края на м. юни

Изготвен е доклад от работата на Работната група да бъде проведено през м. юли 2016 г. (Приложение № 1)

Б. Взаимодействие с неправителствените организации

Практика е на заседанията на Комисията да присъстват представители на Обществения съвет, съобразно разглежданите теми. Те изразяват мнението на неправителствените организации от съответната сфера на компетентност.

На заседанията на Комисията присъстват и взимат участие и всички заявили желание представители на НПО, както и физически лица;

Отзоваване на покани от неправителствени организации:

10.11.2015 г. – участие в публична среща за представяне на резултатите по проект „Граждански мониторинг“ за по-добро управление“, организирано от Сдружение „Болкан Асист“. Целта на срещата бе да бъдат представени и обсъдени резултатите от пилотното наблюдение върху дейността на парламента, правителството и местната власт в четири български общини във връзка с прилагането на основните принципи за добро управление, както и резултатите от проучването на европейския опит в областта на гражданския мониторинг върху дейността на институциите на национално и европейско ниво;

16.12.2015 г. – посещение на Народното събрание, по покана на г-жа Маринска, от група ученици и преподаватели от ОУ „Христо Ботев“ – с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик, с образователна цел. Запознаване на учениците с историята на Народното събрание и присъствие на част от провеждащото се пленарно заседание.

На 19.01.2016 г. г-жа Маринска провела среща с представители на Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни в Република България по повод молбата на председателя на Съюза, Комисията да им съдейства за провеждането в София на Европейска изложба на балкански породи гълъби, кокошеви и водоплаващи птици.

В резултат на активното съдействие от страна на председателя на Комисията – г-жа Бойка Маринска, събитието бе организирано и проведено от 26 до 28 февруари в Борисовата градина на гр. София. Г-жа Маринска откри събитието, което бе отразено в българските медии.

На 26.01.2016 г. по искане на Европейския потребителски център у нас, г-жа Маринска проведе среща с председателя на ЕПЦ – г-н Игнат Арсенов, придружен от г-жа Соня Спасова – сътрудник в ЕПЦ. Темата на разговора бе свързана с бъдещото сътрудничество между КВНОЖГ и ЕПЦ в областта на защита правата на гражданите при трансгранични потребителски проблеми и по-голямата осведоменост на гражданите за техните права при онлайн-търговията, което им дава възможност да се възползват от предимствата общия европейски пазар. Постигна се съгласие да бъде проведена дискусия за намаляване на риска от проблеми и злоупотреби при онлайн търговията. Приета бе и идеята за създаване на секторни помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите, които да помиряват търговци и потребители. По тази тема на 08.04.2016 г. КЗП и ЕПЦ организираха семинар. Участие в семинара взеха и представители на КВНОЖГ;

На 22.03.2016 г. Националната мрежа на децата, с председател г-н Георги Богданов, организира и проведе със съдействието на КВНОЖГ Кръгла маса за обсъждане на наболелите въпроси, свързани с насилието и агресията сред и срещу деца. Участие в обсъждането взеха народни представители, представители на изпълнителната и местната власт, на Омбудсмана на Република България и на неправителствени организации, имащи отношение по темата.

18.07.2016 г. – участие на Мария Тенчева в организираната от Европейската комисия дискусия на тема: „Насърчаване на инвестициите в образованието чрез инструменти и фондове на ЕС“. Участвали в дискусията: г-н Тибор Наврачич, член на ЕК, отговарящ за образование, култура, младеж и спорт, г-жа Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката и г-н Томислав Дончев – заместник-министър председател по европейските фондове и икономическата политика, НДК – зала 9..

26.07.2016 г. – Официално представяне на Индекса за устойчивост на неправитествените организации 2015 г. за България. Поканата отправена от Български център за нестопанско право

10.10.2016 г. – г-жа Маринска присъства на откриването на Националната седмица на четенето, която ще протече от 10 до 14 октомври 2016г.

26.11.2016 г. – Г-жа Маринска изпрати венец по повод откриване на паметник на Васил Левски във ВА“Г.С.Раковски“.

30.11.2016 г. – Конференция на тема „Европейски практики в подкрепа на ранното детско развитие:Монтесори педагогика.“

В. Обществен съвет към Комисията

Общественият съвет изразява вижданията на над 250 неправителствени организации, тъй като част от тях са мрежи, национално представени или чадърни организации. Предвид възможността за формирането на работни групи към ОС и участието в тях и на представители от други НПО се създава възможност за увеличаване представителността на неправителствените организации в него.

Общественият съвет консултира и подпомага дейността на Комисията. За целта той провежда заседания, чийто дневен ред се съгласува с дневния ред на Комисията. Решенията, докладите и становищата на Обществения съвет се представят на заседанията на Комисията.

От 01 ноември 2015 до 30 ноември 2016 г. Общественият съвет е провел 6 свои заседания:

28.01.2016 г., с дневен ред:

Обсъждане на Национална гражданска инициатива“Правосъдие за всеки“, № ПГ-539-01-14, внесена в НС от Инициативен комитет на 02.12.2015 г.;

Обсъждане на писмо от Председателя на Националната пациентска организация „Конфедерация защита на здравето“ – г-н Кенанов, № ПГ-525-00-78 от 30.10.2015 г. и № КВНО-539-00-12 от 26.11.2015 г. относно приемането на единен Закон за пациента.

Обсъждане на предложението на г-н Любомир Данков – член на УС на Асоциация за детско развитие „Член 24“ за организиране на работни срещи между заинтересованите страни, с цел изработване на предложения за промени в законите, касаещи проблема домашно насилие.

30.03.2016 г., с дневен ред:

Обсъждане на ЗИД на Закона за нормативните актове.

Обсъждане на предстоящото изработване на държавния образователен стандарт за гражданско, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

11.05.2016 г., с дневен ред:

Обсъждане на Предложение за провеждане на национален референдум, № ПГ-516-00-21, внесено от Инициативен комитет в Народното събрание на 08.02.2016 г.

Обсъждане присъствието на членовете на Обществения съвет на неговите заседания.

г., с дневен ред:

Обсъждане на стъпки, които ОС да предприеме за внасяне и приемане на Закона за доброволчеството.

Обсъждане на напредъка по приемане на промени в ЗЮЛНЦ.

Обсъждане на внесените промени в Закон за ДДС за освобождаване от ДДС на дарените храни с изтичащ срок на годност.

Актуална информация по разработването на ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Обсъждане на предложения за изм. и доп. на Закона за обществените библиотеки и Закона за закрила и развитие на културата.

Преглед на досегашната работа на ОС и обсъждане на приоритетите за следващата година.

19.09.2016 г., с дневен ред:

1. Обсъждане на напредъка в работата от ОС след последното заседание, проведено на 21.07.2016г.

2. Предложения за изм. и доп. между първо и второ четене на ЗИД на ЗДДС № 654-01-49, внесен от Мартин Димитров и Петър Славов, на 07.04.2016 г.

3. Обсъждане на ЗИД на ЗМСМА, № 654-01-100/ 29.07.2016 г. внесен от Бойка Маринска и група народни представители.

04.11.2016 г., с дневен ред:

1. Обсъждане на Законопректа за държавния бъджет на Република България за 2017 г.

2. Обсъждане на проекто- закона за доброволчеството.

3. Разни

Г. Разглеждане на жалби, петиции, сигнали, предложения и други, внесени от граждани по различни проблеми и теми.

За периода м. ноември 2015 до м. ноември 2016 г. в Комисията са постъпили над 300 жалби, сигнали и петиции. В това число влиза и броят на повтарящите се жалби, в които се предоставят нови данни и обстоятелства, поради факта, че се налага повторна обработка, свързана с тяхното проучване.

Най-често оплакванията са свързани със следните сфери:

социално подпомагане;

съдебна система;

нарушени потребителски права;

оплаквания от монополите;

действия и бездействия на органите на МВР;

общи и подробни устройствени планове на населени места;

незаконно строителство;

възстановяване собствеността върху земеделски земи и земи от горския фонд;

образование и здравеопазване;

актове, действия или бездействия на органите на местната власт и местното самоуправление;

дейността на държавната администрация – формално отговаряне или прехвърляне на отговорността между институциите;

дискриминационни проблеми;

жалби от затворници и др.

Най-много жалби са постъпили от граждани, живеещи в София, следвани от граждани, живеещи във Враца, Русе, Велико Търново и Пазарджик. Най-малко жалби са регистрирани от областите Търговище, Силистра, Видин и Монтана.

В писмата, които г-жа Маринска, в качеството й на председател на Комисията, изпраща до компетентните органи се настоява за извършване на проверки по поставените проблеми, за констатациите от които да бъдат информирани Комисията и съответния жалбоподател. Често тази информация не се изпраща от институциите до жалбоподателите, което налага сътрудниците към Комисията да им я изпращат допълнително. В случаите, когато институциите не отговорят в законооустановения срок, Комисията им изпраща напомнителни писма. Броят им надхвърля 80.

По този начин Комисията успява да бъде полезна на гражданите, защото авторитетът на Народното събрание предизвика реакция тогава, когато жалбоподателите или техните посредници не са успели да задвижат бюрократичната машина.

Д. Приемна за граждани

Важна част от дейността на Комисията са организираните приемни за граждани в сградата на Народното събрание, в които участват народни представители и експерти от Комисията.

От м. ноември 2015 г. до м. ноември 2016 г. са проведени 23 приемни на които са изслушани и юридически консултирани 8 човека:

03.11.2015 г. – в приемната изслушан и консултиран 1 човека от записал се 1;

17.11.2015 г. - в приемната изслушани и консултирани 2 човека от записали се 2;

01.12.2015 г. – в приемната изслушани и консултирани 3 човека от записали се 3;

15.12.2015 г. – в приемната изслушани и консултирани 3 човека от записали се 3;

26.01.2016 г. – Изслушан и консултиран 1 човек от 1 записал се. В приемната взели участие народните представители Бойка Маринска – председател на Комисията и Антон Долапчиев – член на Комисията, както и експертите на Комисията;

02.02.2016 г. – Изслушан и консултиран 1 човек от 1 записал се. В приемната взели участие експертите на Комисията. Написано бе напомнително писмо до съответната институция, с оглед по-бързото решаване проблема на жалбоподателя;

16.02.2016 г. – Изслушани и консултирани 2 човека от 2 записали се. В приемната взели участие експертите на Комисията. Посетилите приемната депозираха жалби в Комисията;

08.03.2016 г. – Изслушан и консултиран 1 човек от 1 записал се. В приемната взели участие експертите на Комисията. Бе написано напомнително писмо до съответната институция, както и проведен телефонен разговор с кмет на община, с оглед по-бързото решаване на проблема на жалбоподателя;

22.03.2016 г. – поради липса на записали се за приемната, такава не бе проведена;

05.03.2016 г. – Изслушани и консултирани 2 човека от 3 записали се. Третият не се яви в деня на приемната. В приемната взели участие експертите на Комисията. По желание на първия гражданин неговите жалби бяха насочени към народни представители, за което той изрично помоли, а по отношение на изложения проблем от втория гражданин, Комисията предприе съответните действия за сезиране на съответните институции;

19.04.2016 г. – Изслушани и консултирани 4 човека от 4 записали се. В приемната взели участие народният представител – г-жа Бойка Маринска, председател на Комисията и експертите на Комисията. Съобразно поставените казуси на гражданите бе обяснено, какво може да направи Комисията във всеки от четирите случая;

25.04.2016 г. – Проведена извънредна приемна по повод молба на гражданка. Приемната бе осъществена от експертите на Комисията. След обсъждане на проблема, който бе изложен от гражданката, същата депозира жалба в Комисията;

17.05.2016 г. – Изслушани и консултирани 2 човека от 2 записали се. Приемната бе осъществена от експертите на Комисията. Бе депозирана жалба в Комисията от гражданите, които са семейство.

31.05.2016 г. – Изслушани и консултирани 4 човека от 4 записали се. Приемната бе осъществена от експертите на Комисията. С изключение на единият гражданин, който изискваше от Комисията действия, извън нейната компетентност и правомощия с другите граждани бе постигнато съгласие за стъпките, които Комисията ще предприеме, с оглед решаване на проблемите им.

14.06.2016 г. – поради липса на записали се за приемната, такава не бе проведена;

28.06.2016 г. –Изслушана и консултирана 1 човек от 1 записал се. Приемната бе осъществена от експертите на Комисията. След разговор с гражданката, същата бе посъветвана да подаде жалби до Комисията и по двата проблема, които тя изложи.

12.07.2016 г. – Записалите 2 души не се явиха.

26.07.2016 г. – Изслушаната на приемна г-жа Павлова представи в писмен вид жалбата си относно нередности в сметките на „Топлофикация“ и „Техем“.

20.09.2016 г.- Изслушани и консултирани 2 човека от 2 записали се. Приемната бе осъществена от експертите на Комисията. Бе депозирана жалба в Комисията от гражданите, които са семейство.

04.10.2016 г.- Изслушана и консултирана 1 човек от 1 записал се. Приемната бе осъществена от експертите на Комисията. След разговор с гражданката, същата бе посъветвана да подаде жалби до Комисията и по двата проблема, които тя изложи.

18.10.2016 г.- Поради липса на записали се приемната не се състоя.

01.11.2016 г.- Изслушана и консултирана 1 човек от 1 записал се. Приемната бе осъществена от експертите на Комисията. След разговор с гражданката, същата бе посъветвана да подаде жалби до Комисията и по двата проблема, които тя изложи.

29.11.2016 г. – На приемна бе изслушан един записал се. Жалбата която бе подадена остава без движение до приключване на съдебното дело.

Освен регламентираните приемни, ежедневно експертите на Комисията консултират граждани, позвънили в Комисията, за да потърсят съвет или изложат свои проблеми.

Всекидневно се правят срещи и консултации по телефона с граждани, потърсили съдействие, извън определеното време за приемна. Всички са изслушани и консултирани от експертите на Комисията.

Специфичната дейност на Комисията, освен законодателната й, дава основание да се направи обобщението, че Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите е живата и непосредствена връзка на гражданите с Народното събрание.

Е. Участия в обществени обсъждания и събития:

12.01.2016 г. – Уважена поканата на Омбудсмана на Република България, изпратена до всички членове на КВНОЖГ, за присъствие на публично изслушване на кандидатите за заместник-омбудсман, в изпълнение на принципите за добро и прозрачно управление. Присъствали членове на Комисията и експерти към Комисията;

19.01.2016 г. – Участие на г-жа Маринска в организирана среща от Омбудсмана на Република България за обсъждане на Проект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, провела се в сградата на Омбудсмана;

25 и 26.02.2016 г. – Участие в Конференция „Към работеща пряка демокрация в България. Реформиране на правилата за пряко участие в държавната власт и местното самоуправление, организирана от Българско сдружение за насърчаване на граждански инициативи;

08.03.2016 г. – Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите организира дискусия за обсъждане на предстоящите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Участие в събитието взеха: народни представители, представители на изпълнителната власт, неправителствени организации, членове на Обществения съвет към Комисията. Участниците в дискусията обсъдиха както предложения от Министерски съвет законопроект, така и направените от народните представители предложения за второ четене.

17 и 18.03.2016 г. – Участие на представители на КВНОЖГ и експерти към Комисията в двудневна Национална среща за гражданско участие „Промяната – навигация или по течението“, организирана от Форум Гражданско участие;

19.03.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-н Светослав Чернев, президент на Национална организация „Малки български хора“ по повод тържественото събрание за отбелязване на 20-годишния юбилей на организацията;

22.03.2016 г. – Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите организира кръгла маса за обсъждане на наболели въпроси, свързани с насилието и агресията сред и срещу деца. Участие в кръглата маса взеха представители на законодателната, изпълнителната и местната власт, Омбудсмана на Република България, представители на НПО, имащи отношение по темата и граждани. Целите, които се поставиха с организирането на кръглата маса бяха: представяне на актуалната ситуация в страната по отношение на насилието срещу деца; обсъждане на предизвикателствата, с които се сблъскват гражданските организации и специалистите, работещи с деца и семейства; набелязване на стъпки за подобряване на законодателството. Във тази връзка, след дискусията всички се обединиха около решението да се създаде Работна група, която да подготви конкретни текстове за промяна в законодателството, с оглед решаване на наболелите проблеми по обсъжданата тема.

28.03.2016 г. – Участие във финална дискусия на тема „От предразсъдъци към нетърпимост: обхват и превенция на езика на омразата в България“, организирана от Фондация „Център за модернизиране на политики“ и Фондация „Медийна демокрация“;

29.03.2016 г. – г-жа Маринска изпратила кошница по повод честването на 101-та годишнина от учредяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите;

01.04.2016 г. – Участие на г-жа Маринска в Кръгла маса, свързана с представянето на проект на Визия за семейна политика, организирана от г-н Георги Богданов – Изпълнителен директор на Национална мрежа на децата и член на Обществения съвет към КВНОЖГ.

02.04.2016 г. – Поднесена кошница от името на г-жа Маринска на концерта, посветен на Световния ден за информираност за аутизма – 2 април, преминал под мотото „Аз имам аутизъм. И ти за мен си странен“. Събитието със заливането в синя светлина на Националния дворец на културата се провежда за пета поредна година под патронажа на Кмета на гр. София. Организатори на събитието са Сдружение „Аутизъм днес“, Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ и Сдружение „Тацитус“;

07.04.2016 г. – Участие на г-жа Маринска в Кръгла маса на тема: „Ролята на Омбудсмана за закрила правата на детето“, организирана от г-жа Мая Манолова и проведена в сградата на Народното събрание;

08.04.2016 г. – Участие на представители на КВНОЖГ в семинар на тема: „Алтернативно решаване на спорове“, организиран от Комисията за защита на потребителите и Европейския потребителски център;

18.04.2016 г. – Участие на г-жа Бойка Маринска в публична дискусия на тема: „Демокрация чрез граждански сдружения и граждански натиск“, организирана от Български център за нестопанско право, по повод 15 годишнината от създаването му;

18.04.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-н Любен Панов – директор на Български център за нестопанско право по повод честването на 15 годишнината от създаването на Центъра;

20.04.2016 г. – Среща на г-жа Маринска с представители на американска частна фондация ОУК: г-жа Бриджит Ди Лей – офицер по политики и партньорства и г-н Флорънс Брус – служител във Фондацията. Целта на срещата: запознаване на г-жа Маринска с дейността на Фондацията и с програмите, по които тя работи и запознаване на представителите на Фондацията с целите, които си поставя Работната група за законодателни промени, свързани с насилието сред и срещу деца, сформирана по инициатива на г-жа Маринска към Комисията, както и набелязване на общи подкрепящи действия с цел постигане на по-благоприятна среда, в която да живеят децата. На срещата присъстваха и г-жа Таня Ковачева – ръководител на офиса на Фондацията в България, г-жа Пресияна Манолова – служител в офиса, както и експертни сътрудници към КВНОЖГ;

24.05.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-жа Славка Чакърова – кмет на община Чепеларе и тържествата за Деня на българската просвета и култура и славянската писменост;

01.06.2016 г. – По инициатива на г-жа Маринска в сградата на НС бе проведена среща за обсъждане на предложения за промяна на Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта относно избора на обществен посредник в Общинските съвети в страната. На срещата бяха поканени и присъстваха г-жа Павлина Делчева – досегашен Председател на Националното сдружение на местните обществени посредници в Р България и обществен посредник на община Стара Загора; новоизбраният Председател на НСМОП в Р България и обществен посредник на община Шумен – г-н Иван Капралов и обществените посредници на Столична община – г-жа Лилия Христова и на община Пазарджик – г-н Иван Димитров, както и експертни сътрудници към КВНОЖГ. На срещата г-жа Маринска изложи своите виждания по темата. След дискутиране се стигна до решение за провеждане на допълнителна среща, на която да бъдат детайлизирани тестовете, свързани с промяната в Закона.

03.06.2016 г. – участие в конференция, проведена в БАН, за представяне на проект „Динамична природа на междуетническите нагласи в България: социалнопсихологическа перспектива“. Организатори на конференцията са Института за изследване на населението и човека при БАН и Университета в Лозана, Швейцария;

26.06.2016 г. – Поздравителен адрес от името на г-жа Маринска до Председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите – г-н Петър Велчев и до членовете на Управителния съвет на Съюза по повод честване на 26-та годишнина от възстановяването на Съюза.

04.07.2016 г.– изпратен Поздравителен адрес от името на г-жа Маринска до г-н Деян Колев – председател на Център за междуетнически диалог и толератност „Амалипе“ – Велико Търново, по повод отправена към нея покана за участие в IV Научно-практическа конференция на тема: „Интеркутурното образование като седство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище“, организирана от ЦМЕДТ „Амалипе“, съвместно с ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“, която ще се проведе на 04 и 04 юли в Ректората на ВТУ

07.07.2016 г. – изпратен Поздравителен адрес от името на г-жа Маринска до кмета на община Ракитово – г-н Костадин Холянов, по повод честването на празника на град Ракитово.

18.07.2016 г. – Поднасяне на цвета от г-жа Маринска на паметника на Стефан Стамболов по повод годишнина от смъртта ( Градинката на „Кристал“)

25.07.2016г. – Участие в международна конференция „Да преоткрием образованието“ , организирана от Фондация „Заедно в час“.

13.10.2016 г. – Участие във Форум свързан с резултатите на Българо- Швейцарската изследователска програма.

Ж. Проведени срещи от г-жа Маринска, в качеството й на председател на Комисията:

26.11.2015 г. - среща с проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката, в Министерство на образованието и науката;

01.12.2015г. – среща с Главния прокурор на Република България, в сградата на Прокуратурата.

02.08.2016 г.– среща на Б. Маринска с министър М. Кунева в МОН

VII.КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Дейността на г-жа Маринска, в качеството и на член на Комисията по образованието и науката, е свързана с:

Заседания на КОН:

За разглеждания период Комисията по образование е провела общо 19 редовни заседания.

Г-жа Маринска е участвала на всички заседания.

Б. Участия в мероприятия, срещи и работни групи, в качеството й на член на КОН:

-25.11.2015 г. – участие в тържественото отбелязване на патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски“;

- 08.12.2015 г. – участие в работна група по ЗИД на Закона за насърчаване на научните изследвания в Огледална зала на НС, организирана от председателя на Комисията по наука и образование;

23.02.2016 г.- Работна група по ЗИД на Закона за признаване на професионалните квалификации;

11.05.2016 г. - Работна група по Общия ЗИД на закона за развитие на академичния състав в Р България;

- 29.06.2016 г. - Работна група по ЗИД на Закона за професионалното образование.

В.Участие в мероприятия и провеждане на срещи, в качеството й на член на КОН:

12.01.2016 г. - среща на г-жа Бойка Маринска с министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев;

20.01.2016 г. – участие на г-жа Бойка Маринска в организираната от КОН среща с представители на Комисията по наука, образование и младежка политика към Народното събрание на Туркменистан;

25.01.2016 г. – среща на г-жа Маринска с академик Стефан Воденичаров – председател на БАН по повод промени в ЗИД на Закона за висшето образование;

10.03.2016 г. – среща на представители на КОН с г-жа Меглена Кунева във връзка с обсъждане на въпроси с учебниците;

24.03.2016 г. – участие на г-жа Маринска в Кръгла маса-дискусия „Ранното детско развитие – реалност и перспективи“;

07.04.2016 г. – участие в Конференция на тема: „Иновации за по-добро образование“, организирана от в. „Капитал“;

21.04.2016 г. – участие на г-жа Маринска в среща с представителите на ученическите парламенти от училищата от цялата страна, работещи по проект на Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ“ – „Всеки ученик ще бъде отличник“, организирана от КОН и

13.05.2016 г. – участие на г-жа Маринска в Кръгла маса на тема: „Училището в музея, музеят в училището“, организирана от КОН;

19.06.2016 г. – участие на г-жа Маринска в Първия национален учителски събор, организиран от Министерство на образованието и науката

07.12.2016 г. – участие на г-жа Маринска във Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“ организирана от Център за развитие на човешките ресурси.

VIII.ДЕЙНОСТ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ Й РАЙОН – 13 МИР - ПАЗАРЖДИК

Проведени приемни:

- На 30.11.2015 – приемна на г-жа Маринска в гр. ПАЗАРДЖИК;

- На 14.12.2015 г. – приемна на г-жа Маринска в ЛЕСИЧОВО.

22.02.2016 – гр. Панагюрище

Гражданин алармира, че в Панагюрище няма избран обществен посредник.

Г-жа Маринска пое ангажимент да инициира законодателни промени, за да може във всяка по-голяма община в България да има обществен посредник и местните Общински съвети да не стопират тази възможност.

Граждани, дошли на приемната, изразиха тревога относно пропуски в работата на Общинския съвет – Панагюрище.

Г-жа Маринска се ангажира, със съдействието на общинските съветници от РБ в Общинския съвет – Панагюрище, поставените въпроси от гражданите да намерят своя отговор. Веднага тя проведе разговор с г-жа Веселина Ралчева, общински съветник от РБ в ОС-Панагюрище във връзка с поставените въпроси.

Приемният ден бе посетен и от граждани, дошли да потърсят съдействие за започване на работа, както и за въпроси от личен характер.

07.03.2016 – гр. Пазарджик

Приемната посетена от десетки граждани, поставили лични проблеми. Двама от гражданите депозираха и жалби до Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

11.04.2016 – гр. Септември

Първи приемен ден на народния представител г-жа Бойка Маринска в Септември. Жители на града заявиха, че г-жа Маринска е единственият депутат от 13-ти МИР, която провежда приемна в общината и по този начин изразява готовност за обсъждане и съдействие за разрешаване на проблемите на хората от личен и обществен характер.

След приемната г-жа Бойка Маринска проведе среща и с кмета на община Септември - Марин Рачев.

27.06.2016 – гр. Пазарджик

Надежда Кузерманова – председател на Сдружение „Човеколюбие“ посети приемната и постави проблем, касаещ начисляване на такса „обслужване“ върху депозит на Сдружението от страна на клон на банкова институция.

Г-жа Маринска посъветва г-жа Кузерманова да пусне жалба до Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към Народното събрание. Г-жа Маринска увери г-жа Кузерманова, че след получаването на жалбата в Комисията ще бъде направена проверка и ако има данни за нарушение ще бъдат сезирани компетентните институции. Сдружението ще получи отговор по поставения проблем в законоустановения срок.

Приемната бе посетена и от граждани, които поставиха пред г-жа Маринска въпроси от личен характер.

Участие в регионални събития

28.01.2016 г. – поднасяне на кошница от името на г-жа Маринска при провеждането на Международния фестивал „Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов“ – Пазарджик 2016 г.“;

22.02.2016 г. – уважена поканата на УС на РК на БЛС – Пазарджик и присъствие на г-жа Маринска на среща за бъдещето на здравеопазването в Област Пазарджик и евентуалните драстични намаления на легла в Област Пазарджик, както и произтичащите от това затруднения.

Г-жа Маринска информира министъра на здравеопазването за поставените въпроси на срещата и помоли същите да бъдат поканени при обсъждането на проектонаредбата за новата Областна здравна карта в Пазарджик и региона;

21.03.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-жа Лиза Янушева – директор на Помощно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Ракитово, по повод 50 годишнината на училището;

22.03.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска по повод откриването на изложбата „Светини“ в Регионалния исторически музей – Пазарджик, организирана от РИМ – Пазарджик и ХГ „Станислав Доспевски“ – Пазарджик в памет на героите от Април 1876 г.;

21.04.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-н Димитър Русинов – председател на Управителния съвет на Фонд за превенция на престъпността – ИГА – гр. Пазарджик относно провеждането на двудневна международна конференция по проекти на Фонда, на тема: „10 години пробация в България – развитие и предизвикателства“;

22.04.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска по повод честването на професионалния празник на ПГ по химични и хранителни технологии – гр. Пазарджик. Поздравителният адрес прочетен от народния представител от ПГ на РБ – г-н Борислав Великов;

30.04.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-н Стойно Чачов – кмет на община Стрелча, по повод честването на 140-та годишнина от Априлското въстание;

30.04.2016 г. – Поздравителен адрес до г-н Иван Златинов – кмет на с. Капитан Димитриево, община Пещера по повод честването на 140-та годишнина от Априлското въстание в с. Капитан Димитриево;

11.05.2016 г. - Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-н Петко Петков – кмет на община Брацигово и г-жа Надежда Казакова – председател на Общинския съвет на община Брацигово по повод честването на 140-та годишнина от Априлското въстание в Брациговски въстанически пункт;

11.05.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до РИО-Пазарджик във връзка с провеждането от 11 до 13 май 2016 г. на Деветата научно-практическа конференция по предучилищно образование;

11.05.2015 г. – по инициатива на г-жа Маринска събрани 1000 лв. от ПГ на РБ и дарени на Илиян, който се нуждае от животоспасяваща операция. В тази връзка организиран благотворителен концерт в Държавния куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик, организиран от Ресурсен Център – Пазарджик, с подкрепата на РИО-Пазарджик и съдействието на ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Г. Брегов“, СОУ „Г.Бенковски“, ОУ „Климент Охридски“ и ОДЗ „Слънчо“ – гр. Пазарджик;

12.05.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до СОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово, по повод 150 годишнината на училището;

16.05.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до кмета на община Батак – г-н Петър Паунов по повод тържествата в община Батак, посветени на 140-та годишнина от Априлската епопея;

18.05.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-жа Донка Гьошева – директор на Целодневна детска градина „Слънчо“ – гр. Пещера по повод 60 годишния юбилей на Целодневната детска градина;

21.05.2016 г. – г-жа Маринска уважила поканата на кмета на гр. Пазарджик – г-н Тодор Попов, като присъствала на вдигане на флага на Пазарджик и тържествения благодарствен водосвет, по повод празника на града;

26.05.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-н Стойно Чачов – кмет на община Стрелча по повод провеждането на традиционния Празник на розата в общината;

11.06.2016 г. – г-жа Маринска уважила с присъствието си поканата от кмета на община Панагюрище и ръководството на „Асарел Медет“ АД за откриването на МБАЛ „Уни Хоспитал“ – Панагюрище – модерен многопрофилен медицински комплекс с високотехнологичен център за лъчелечение, реализиран като публично-частно партньорство между общината и „Асарел Медет“ АД;

11.06.2016 г. – г-жа Маринска уважила поканата от министъра на отбраната – г-н Николай Ненчев и взела участие в честването на 91 годишнината от смъртта на Александър Стамболийски в местността Янини грамади, с. Славовица, област Пазарджик, организирано от Земеделски народен съюз.

26.07.2016г. - Изпратен поздравителен адрес до Кмета на гр. Стрелча по повод празника на града – 30.07.2016 г.

01.10.2016 г. – Поздравителен адрес от името на г-жа Маринска до организаторите и участниците в Информационния ден за осиновяване в Пазарджик. Организатори на събитието са Българската Асоциация „Осиновени и осиновители“ и Комплекс за децата и семействата – гр. Пазарджик.

29.10.2016 г. – Поздравителен адрес до г-жа Петя Ставрева, по повод IV редовен конгрес на ПП „ Обединени земеделци“

12.10.2016 г. – г-жа Бойка Маринска изпрати поздравителен адрес до г-н Хари Харалампиев председател на Общинския съвет на гр. Пазарджик на тържествената сесия по случай Денят на българската община.

IX. МЕДИЙНИ ИЗЯВИ

Регионални медии

Дейността на г-жа Бойка Маринска като народен представител е отразявана регулярно в регионалните медии - основно в ПА Медия и ИА Виделина, с които г-жа Маринска има сключени договори.

Бойка Маринска: „Живеем с надежда нашето време да има своите будители“ – публикувано на 01.11.2015 г.;

Бойка Маринска: „Парите за образование ще следват детето, независимо от вида училище“ – публикувано на 08.11.2015 г.

Бойка Маринска предлага държавата да задели фонд за подпомагане на граждански инициативи – публикувано на 18.11.2015 г.;

Бойка Маринска: „Трябва да се въведе мандат на Националното представителство на студентските съвети“ – публикувано на 27.11.2015 г.;

Публикация: „Ученици от Исперихово посетиха парламента по покана на народния представител Бойка Маринска“ – публикувано на 17.12.2015 г.;

Бойка Маринска: „Политическата обстановка в страната е сложна, но има решение на проблемите“ – публикувано на 17.12.2015 г.;

Публикация: „Бойка Маринска иска въвеждане на правила в МОН за експертите, работещи с европейски проекти“ – публикувано на 23.12.2015 г.;

Публикация: Коледно пожелание от народния представител Бойка Маринска – публикувано на 24.12.2015 г.

Бойка Маринска: Не сме доволни от бавенето на реформите, затова преговаряме с ГЕРБ за споразумение със срокове
Публикувано на петък 22 януари 2016

По предложение на Бойка Маринска ще бъде организирана дискусия за намаляване риска при онлайн търговията
Публикувано на сряда 27 януари 2016

Бойка Маринска: Във всяка по-голяма община в страната трябва да има обществен посредник
Публикувано на вторник 23 февруари 2016

Да се създаде Съвет за развитие на гражданското общество към МС, предлага Бойка Маринска
Публикувано на сряда 09 март 2016

Бойка Маринска: С промените в Закона за администрацията, приети днес, въвеждаме изискване заемащите високи позиции да са магистри
Публикувано на четвъртък 17 март 2016

По предложение на Бойка Маринска се подготвя наредба, според която лица, страдащи от заболявания, които застрашават живота и здравето на децата, да не могат да бъдат педагогически специалисти
Публикувано на събота 16 април 2016

Бойка Маринска се срещна с представители на ОУК във връзка с превенцията срещу насилието върху деца в България
Публикувано на четвъртък 21 април 2016

Бойка Маринска: Предсрочните избори няма да променят конфигурацията в парламента и е излишно да се създава хаос
Публикувано на неделя 15 май 2016

Бойка Маринска: Задължителните ученически униформи ще решат проблема с религиозните символи в българските училища
Публикувано на неделя 15 май 2016

Болен мъж започна работа благодарение на Бойка Маринска, Реформаторски блок, ЧЕЗ, Летище София и други благодетели
Публикувано на четвъртък 26 май 2016

Комисията на Бойка Маринска препоръчва на Народното събрание да отхвърли референдума на Марешки

Публикувано на петък 24 юни 2016

„Човеколюбие“ протестира пред Бойка Маринска за едностранно променен банков договор.
Публикувано на понеделник 04 юли 2016

-Бойка Маринска внася законопроект за избор на омбудсманите с 50%+1

Публикувано на събота 09 юли 2016

Бойка Маринска: Грамотността и знанието правят човека свободен. Честит първи учебен ден!
Публикувано на четвъртък 15 септември 2016

Бойка Маринска: От РБ внесохме Закон за доброволчеството
Публикувано на сряда 19 октомври 2016

Поздравление от народния представител Бойка Маринска по повод Деня на народните будители
Публикувано на вторник 01 ноември 2016
М. октомври 2016 г. – Интервю за Телевизия „Европа“

 

м. ноември 2016 г.

БОЙКА МАРИНСКА

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре