Бойка Маринска, народен представител от ДБГ и член на парламентарната група на Реформаторския блок, участва активно в работата на Комисията по образованието и науката през изтеклия мандат на 43-то НС.

При разглеждането на новия закон за предучилищното и училищното образование г-жа Маринска е направила над 60 предложения между първо и второ четене, от които 50 предложения бяха подкрепени от народните представители, т.е. над 80% от направените предложения бяха приети.

Ключовите предложения, които тя направи в ЗПУО са:

 • По предложение на г-жа Маринска, организациите на българите в чужбина, които осъществяват обучителна дейност бяха включени в системата на предучилищното и училищното образование и обхвата на закона.

(чл.2, ал.5 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринкса беше въведена възможност за отлагане на началото на училищното образование с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в I клас.

(чл.8, ал.4 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска частните детски градини и частните училища, които получават държавна субсидия, могат да извършват дейности срещу заплащане само за дейности извън финансираните от държавата, но осигурявайки възможност на 20 на сто от приеманите в тях деца и ученици да се обучават без заплащане.

(чл.10, ал.1-5 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска отпадна съществуването на средни училища от V-XII. Средните училища са училища от I-XII клас.

(чл.38, ал.1 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска се даде възможност профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки да осъществяват обучение и в класовете от прогимназиалния етап на основната степен на образование.

(чл.38, ал.3 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска беше отстранен първоначалния дефект в закона, който даваше възможност само на общинските и държавните училища да бъдат иновативни. С внесената от нея поправка и частните училища могат да бъдат иновативни. Също така тя внесе текст, който дава определение за това що е иновативно училище, а именно, че иновативните училища са училища, които организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучителния процес и учебната среда; използват нови методи на преподаване; разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

(чл.38, ал.6-8 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска неспециализирани училища могат да бъдат обявени за училища с национално значение, в този смисъл и за държавни училища, с решение на Министерския съвет по предложение на Министъра на образованието и науката.

(чл.38, ал.9-11 от ЗПУО)

 • Новият закон предвиждаше закриване на Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. Вследствие на направеното предложение от г-жа Маринска, Ресурсните центрове продължават дейността си като държавни специализирани обслужващи звена с новото наименование “Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование”, които ще извършват дейности, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на територията на всяка област.

(чл.50, ал.1, т.5 и ал.3 и §21 от Преходни и заключителни разпоредби от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска, в ЗПУО беше въведено понятието „средищни и защитени детски градини“, благодарение на което детски градини, които не отговарят на изискванията за необходимия брой деца имат възможност да продължат своето съществуване, ако отговарят на критериите за средищна или защитена детска градина.

(заглавието на раздел III, Глава IV и чл.53, ал.1, чл.54, ал.1 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска учениците, посещаващи средищни училища, ще ползват безплатен транспорт до завършване на средно образование, а не до 16-годишна възраст, както беше записано в първоначалния вариант на закона.

(чл.54, ал.4 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска, индивидуален учебен план се въвежда не само за учениците, които се обучават в индивидуална форма на обучение, но и за ученици със специални образователни потребности и ученици с изявени дарби, които се обучават в дневна, вечерна, комбинирана, дистанционна форма или в дуална система на обучение.

(чл.95, ал.1 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска, ученици, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(чл.112, ал.5 от ЗПУО)

 • В първоначалната версия на закона беше допустимо в дистанционна форма на обучение да се обучават само ученици от VIII – XII клас. По предложение на г-жа Маринска, дистанционната форма на обучение е допустима за ученици от V – XII клас.

(чл.113, ал.1 от ЗПУО)

 • В първоначалния вариант на закона, „конфликтът на интереси“ между автори и оценители се отнасяше само до учебниците. По предложение на г-жа Маринска, познавателните книжки и комплектите на учебници също попадат в обхвата на „конфликта на интереси“ между автори и оценители.

(чл.159, ал.1 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска, лице, което страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, не може да заема длъжност на педагогически специалист.

(чл.215, ал.1 от ЗПУО)

 • Първоначалният вариант на закона предвиждаше освобождаването от работа на учител, получил най-ниската оценка при неговата атестация. По предложение на г-жа Маринска се дава възможност на такъв учител да получи методическа и организационна подкрепа в продължение на една година, след което се извършва повторна атестация. Ако отново учителят получи най-ниската оценка се освобождава от длъжност.

(чл.228, ал.6-9 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска се въведе задължителна прозрачност в детските градини, училищата, центровете за подкрепа на личностното развитие чрез публикуване на интернет страницата на всички документи, съставени от педагогическия съвет, вкл. и по отношение на финансирането на дейностите. (чл.263, ал.3 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска, на Обществения съвет към училището или детската градина се дава правото да съгласува предложението на директора за разпределение на излишъка в бюджета към края на предходната година, ако е налице такъв. Също така Общественият съвет участва с представители в комисиите за атестиране на директорите.

(чл.269, ал.1 от ЗПУО)

 • По предложение на г-жа Маринска, статутът на новата структура в системата на МОН - Национален инспекторат по образованието се издига на институционално ниво до Министерски съвет.

(чл.279 от ЗПУО)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре