Д О К Л А Д

За дейността на народния представител в 43- то Народно събрание, г-жа БОЙКА МАРИНСКА за периода 27.10.2014 г. – 30.11.2016 г.

 • Народен представител – 13 МИР Пазарджик от Коалиция на РБ;

 • Председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите;

 • Член на Комисията по образованието и науката;

 • Член на Групите за приятелство към НС:

 • България - Египет;

 • България - Индонезия;

 • България - Китай;

 • България - Кувейт;

 • България – Русия;

 • България – Япония.

 • България – Ирландия

 1. ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

А. Внесени законопроекти от г-жа Маринска –

Г-жа Маринска бе активна през целия мандат на 43- то Народно събрание, за периода от 27 октомври 2014 г. до 27 януари 2016 г., Народният представител е внесла и подкрепила внасянето на над 30 /тридесет / законопроекти от областта на образованието, финанси, съдебна власт, изборни правила, опазване на природата, данъци и такси, банки, самоуправление и администрация.

Г-жа Маринска бе първия депутат, който лично внесе несъществуващия до този момент закон, който урежда доброволчеството, като вид труд и неговите правни измерения, той бе изготвен в тясно сътрудничество с широка общност от неправителствени организации проявили желание да се включат в процеса на работа. Друг законопроект, бе и Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, внесен след широко обсъждане с неправителствените организации, членове на работни групи и обществения съвет към Комисията с неправителствените организации и жалбите на гражданите, която Бойка Маринска председателства през мандата на това Народно събрание. Народният представител внесе и Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията.

Б. Предложения от г-жа Маринска за второ четене по законопроекти:

Народният представител Бойка Маринска следеше зорко движението и промените между първо и второ четене на внесените законопроекти и правеше предложения с цел подобряване качеството на законодателния процес и по - широка защита правата на гражданите.

Едни от най - важните теми, по който г-жа Маринска внесе лични предложения на база на нейния професионален опит, бяха по Законопроект за предучилищното и училищното образование, Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.

Бойка Маринска също така, като естествена проява на нейните морални принципи, внесе предложения и по Проекта на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените, Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето.

В. Изказвания на г-жа Маринска в пленарна зала:

Основните изказвания на Народният представител са свързани с важни обществени теми за българското образование, Закона за администрацията - по която г-жа Маринска е вносител и Народното събрание единодушно прие изготвения от нея проект. Закона за висшето образование и академичния състав на Република България също бяха теми, по които Бойка Маринска бе активна и направи ключови изказвания в зала.

II.ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

В Мандата на 43-то Народно събрание г-жа Маринска е отправила над 20 / двадесет/ питания към министрите. Голяма част от въпросите са въз основа на проведените приемни и зададените въпроси от граждани в 13 многомандатен избирателен район Пазарджик. Гражданите от района на Пазарджик чрез Народния представител Бойка Маринска поставиха въпроси в областта на Висшето, средното и професионалното образование; европейските фондове; земеделие и храни; здравеопазването; труда и социалната политика; съдебна система.

Г-жа Бойка Маринска също така постави въпроси качеството си на председател на Комисия за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите и по темите за : Хазарта; финансите, изпълнението на оперативни програми, за хора в не равностойно положение, твърденията за източване на Националната здравно осигурителна каса и въпроси свързани със финансирането на юридическите лица с нестопанска цел.

III.ПРИСЪСТВИЕ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА

За разглеждания период Народното събрание е провело 253 на брой пленарни заседания.

Г-жа Маринска е взела участие във всички пленарни заседания.

IV.УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ НС

Г-жа Бойка Маринска се е отзовала на отправените й покани и е взела участие в кръгли маси, конференции и дискусии организирани от Неправителствения сектор във връзка с дейността на Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите по важни обществени теми: “Европейската гражданска инициатива в перспективи за електронна национална инициатива“; „Пряката демокрация в България- възможности и перспективи“; „Възможности за консолидацията в демократичното пространство в хоризонта на изборите за местна власт“; „Бежанците и трафика на хора в новите миграционни реалности в Европа“; „Структурни дебати за прозрачни парламентарни назначения“; „Институциите срещу корупцията. Добрите практики на ОЛАФ“; „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“;

Г-жа Маринска лично пое инициативата за организиране на Кръгла маса на тема: „ Наболели въпроси свързани с насилието сред и срещу деца“. Като майка на три деца и учител, Народният представител през целия мандат на 43-то Народно събрание се ангажира с проблемите в областта на закрилата на детето.

V.ГРУПИ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО

В качеството си на член на групите за приятелство към Народното събрание, г-жа Маринска поддържаше активни контакти с посланика на Арабска република Египет у нас. г-жа Манал Йехия Ел Шинауи. На многобройните срещи беше обсъждано сътрудничеството между двете страни и набелязани стъпки за по- нататъшното развитие на взаимоотношения между двете държави.

VI.КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

А. Заседания на Комисията

За посочения период Комисията е провела 23 редовни заседания и едно извънредно, на които са председателствани от г-жа Маринска, е разгледала разпределените й от Председателя на Народно събрание законопроекти и граждански инициативи и е изготвила и представила в деловодството на НС своите доклади по тях. Също така е взето и 1 решение на подпис. Съгласно Правилника на Народното събрание, всички заседания на Комисията се излъчват по интернет страницата на Народното събрание.

Б. Взаимодействие с неправителствените организации

Във връзка с зачестили сигнали за нарастваща агресия, свързана с деца, г-жа Маринска инициира създаване на Работна група към КВНОЖГ за законодателни промени във връзка с проблемите на насилието и агресията сред и срещу деца. Комисията работи в тясна връзка по проблема с : Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Омбудсмана на Р България, Националната асоциация на ресурсните учители, Център за приобщаващо образование, Фондация „П.У.Л.С.“, Фондация „Анимус“, „Закрила на детето“ към УНИЦЕФ и граждани.

В. Обществен съвет към Комисията

Към Комисията председателствана от Бойка Маринска на 23 април бе сформиран Обществен съвет. Членовете на ОС, бяха избрани след публична процедура, в която всички заинтересовани НПО имаха възможност да подадат заявление за участие във определените 22 / двадесет и две/ области на компетентност. В съответствие с тази процедура, бе избран председател и избран състав на ОС и работните групи към него. За периода април 2015 г. – декември 2016 г. бяха проведени 12 /дванадесет/ заседания и изготвени становища по 10 /десет/ законопроекта и три граждански инициативи.

След широката дискусия между депутатите от членове на Комисията и представителите на ОС бяха постигнати значителни промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които създадоха механизъм за финансиране на ЮЛНЦ на конкурентен принцип, както и Съвет за развитие на гражданското общество. На второ място в резултат на общите усилията бе обсъждан и внесен за разглеждане Законопроект за доброволчеството.

Г. Разглеждане на жалби, петиции, сигнали, предложения и други, внесени от граждани по различни проблеми и теми.

От началото на мандата на 43-то Народно събрание в Комисията са постъпили над 1200 жалби, сигнали и петиции. В това число влиза и броят на повтарящите се жалби, в които се предоставят нови данни и обстоятелства, поради факта, че се налага повторна обработка, свързана с тяхното проучване.

Най-често оплакванията са свързани със следните сфери:

• социално подпомагане;

• съдебна система;

• нарушени потребителски права;

• оплаквания от монополите;

• действия и бездействия на органите на МВР;

• общи и подробни устройствени планове на населени места;

• незаконно строителство;

• възстановяване собствеността върху земеделски земи и земи от горския фонд;

• образование и здравеопазване;

• актове, действия или бездействия на органите на местната власт и местното самоуправление;

• дейността на държавната администрация – формално отговаряне или прехвърляне на отговорността между институциите;

• дискриминационни проблеми;

• жалби от затворници и др.

Най-много жалби са постъпили от граждани, живеещи в София, следвани от граждани, живеещи във Враца, Русе, Велико Търново и Пазарджик. Най-малко жалби са регистрирани от областите Търговище, Силистра, Видин и Монтана.

В писмата, които г-жа Маринска, в качеството й на председател на Комисията, изпраща до компетентните органи се настоява за извършване на проверки по поставените проблеми, за констатациите от които да бъдат информирани Комисията и съответния жалбоподател. Често тази информация не се изпраща от институциите до жалбоподателите, което налага сътрудниците към Комисията да им я изпращат допълнително. В случаите, когато институциите не отговорят в законоустановения срок, Комисията им изпраща напомнителни писма. Броят им надхвърля 150.

По този начин Комисията успява да бъде полезна на гражданите, защото авторитетът на Народното събрание предизвика реакция тогава, когато жалбоподателите или техните посредници не са успели да задвижат бюрократичната машина.

Д. Приемна за граждани

Важна част от дейността на председателя на Комисията са организираните приемни за граждани в сградата на Народното събрание, в които участват народни представители и експерти от Комисията.

От м. януари 2015 г. до м. декември 2016 г. са проведени 39 /тридесет и девет/ приемни, на които са изслушани и юридически консултирани 200 /двеста/ човека. Освен регламентираните приемни, ежедневно експертите на Комисията консултират граждани, позвънили в Комисията, за да потърсят съвет или изложат свои проблеми.

Всекидневно се правят срещи и консултации по телефона с граждани, потърсили съдействие, извън определеното време за приемна. Всички са изслушани и консултирани от експертите на Комисията.

Специфичната дейност на Комисията ръководена от г-жа Маринска, освен законодателната й, дава основание да се направи обобщението, че Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите е живата и непосредствена връзка на гражданите с Народното събрание.

Е. Участия в обществени обсъждания и събития:

По инициатива на г-жа Маринска в сградата на Народното събрание бяха проведени многократно обсъждания по наболели за страната теми. Бяха проведени срещи за обсъждане на предложения за промяна на Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта относно избора на обществен посредник в Общинските съвети в страната. След дискутиране се стигна до обединяване около конкретни текстовете, свързани с промяната в Закона.

Ж. Проведени срещи от г-жа Маринска, в качеството й на председател на Комисията:

Във връзка работата на Представляваната от г-жа Маринска Комисия бяха проведени многократни срещи с министри на: образованието и науката, здравеопазването, правосъдието и главния прокурор на Република България. На срещите бяха обсъждани въпроси по постъпили в Комисията жалби, разказани лични истории в Приемната на Комисията и Пазарджишки избирателен район.

VII.КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Дейността на г-жа Маринска, в качеството и на член на Комисията по образованието и науката, е свързана с и с професионалната й компетентност.

За разглеждания период Комисията по образование е провела общо 35 редовни заседания. Г-жа Маринска е взела дейно участие във всички заседания, с изключение на 1 /едно/ заседание – на 16.12.2015 г., за което председателят на Комисията бе уведомен от г-жа Маринска.

От страна на Народния представител са внесени много предложения във връзка със Законопроект за предучилищното и училищното образование, Законопроект за професионалното образование и Закона за висшето образование, Законопроект за изменение на Закона за развитие на академичния състав на Република България.

Б. Участия в мероприятия, срещи и работни групи, в качеството й на член на КОН:

Народният представител винаги е участвала в събития свързани с покани отправени от Софийски университет и друг висши учебни заведения. Активно изказва становище по конференции свързани с учебниците в средното образование и обществената потребност от това. Провела е многобройни срещи с председателя на Българска академия на науките, по повод промените в Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав в Република България, като винаги във окончателното си становище е взимала в предвид и изискванията на младите хора и родителите. Г-жа Маринска е запозната със системите във висшето и средното образование във водещи Европейски страни, с желание за новаторство и въвеждане на иновативни работещи модели в българското образование

VIII.ДЕЙНОСТ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ Й РАЙОН – 13 МИР - ПАЗАРЖДИК

А. Проведени приемни:

Г-жа Маринска ежемесечно е провеждала приемни за граждани в избирателния си район. Поставени са много наболели въпроси, както от обществен характер така и лични проблеми на гражданите. Във връзка с поставените въпроси, г-жа Маринска е задала актуални въпроси и питания към министри в чиято компетентност са поставените проблеми. Лично се ангажира с проблем с влошеното здравословно състояние на малко дете от град Пазарджик, което заведе в УМБАЛСМ „Пирогов“ за консултация и провеждане на лечение. Г-жа Маринска винаги е приемала жалби до комисията и много от поставените проблеми са били решавани в полза на гражданите.

Б. Участие в регионални събития

Г-жа Маринска винаги е присъствала на отправените и покани от избирателния район. Изпращала е поздравителни адреси по повод чествания и юбилей. Над седем училища от Пазарджишки избирателен район бяха поканени да посетят сградата на Народното събрание и да се запознаят със дейността на народните представители и законодателната институция.

По инициатива на г-жа Маринска бяха събрани хиляда лева от парламентарната група на Реформаторския блок за живото спасяваща операция.

Народният представител взе участие в откриването на нов модерен многопрофилен медицински комплекс в община Панагюрище.

IX.ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ

А . Мероприятия, свързани с дейността на ПП на ДБГ:

Г-жа Маринска винаги е проявявала инициатива и взимала дейно участие като представител на Пазарджишки избирателен Район в ПП“Движение България на гражданите“. Присъствала е и вземала отношение по наболели обществени въпроси по време на обсъжданията проведени от ръководните органи на ПП“Движение България на гражданите“. Г-жа Маринска е избрана два пъти за представител в националния съвет на партията и поканена за член на изпълнителния съвет. Единодушно е избрана за областен координатор на Пазарджишки избирателен район от членовете на структурите.

Б. Мероприятия, свързани с дейността на РБ:

• 28.09.2015 г. – посещение в Пещера, съвместно с народния представител Димитър Танев. Присъствие на водосвет в местната църква „Света Петка“ и обявяване на предизборния щаб.

• 10.10.2015 г. – провеждане на срещи в Сестримо и Габровица, община Белово, за представяне на кандидат кметовете и листата за общински съветници от Коалиция „Реформаторски блок“;

• 15.10.2015 г. – посещение в Батак. Представяне на кандидата за кмет на общината г-н Илия Манолев и листата с кандидати за общински съветници.

• 16.10.2015 г. – посещение в община Велинград за представяне на листата на кандидати за общински съветници и кандидати за кметове на населени места от Коалиция „Реформаторски блок“;

• 23.02.2016 г. – г-жа Маринска участвала в срещата на народните представители от РБ с министъра на правосъдието – г-жа Екатерина Захариева, по нейно искане, относно проекта на Закона за съдебната власт;

• 13.03.2016 г. – участие на г-жа Бойка Маринска в 14-то Национално събрание на Демократи за силна България;

• 10.05.2016 г. – участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на Реформаторския блок, в офиса на РБ;

• 21.06.2016 г. - участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на Реформаторския блок, в офиса на РБ.

• 21.10.2016 г. – Участие на г-жа Маринска в среща с избиратели от Пазарджишки район с кандидата за президент г-н Трайчо Трайков.

• 15.12.2016 г. – Изпратен поздравителен адрес да директора на младежкия дом- град Пазарджик по повод 70 – тия юбилей на ансамбъла към дома.

• 16.12.2016 г. – Изпратен поздравителен адрес до Директора на ОУ“Христо Ботев“, с. Исперихово, общ. Брацигово по повод 120 годишния юбилей от създаването на училището.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре