Членство

Искам да стана член на ПП „Движение България на гражданите“. Има ли изисквания? 

Член на „Движение България на гражданите“ може да стане всеки български гражданин, който притежава избирателни права, не е осъждан, не е член на друга политическа партия, не е принадлежал към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и приема устава и програмните документи на партията.

Искам да стана член на Движение България на гражданите. Как?

Писмено попълвате трите документа: Декларация за индивидуално членство и Декларация за непринадлежност към Държавна сигурност и Декларация за съгласие за обработване на лични данниПопълнените документи се подават лично до общинското ръководство (по постоянен адрес), което изготвя свое становище и чрез областния координатор изпраща попълнения комплект до Изпълнителния съвет. Членственото правоотношение възниква, ако в 20 дневен срок от получаването на заявлението за членство, Изпълнителният съвет не възрази, съответно от момента на решението на Контролния съвет за отмяна на отказа за приемане на член.

Вече съм член. Какви са моите права и задължения?

Всеки член на „Движение България на гражданите“ има право да изразява мнение и да прави предложения по въпроси обсъждани в партията, да иска и да получава информация от нейните органи, както и да бъде издиган като кандидат за изборни длъжности по установения ред. (Устав на „Движение България на гражданите“)
Всеки член на партията е длъжен да плаща членски внос, да работи за целите на партията, да спазва решенията и да пази престижа и доброто име на Движение България на гражданите.

Прекратяване на членство. Как и защо?

Членството в „Движение България на гражданите“ е доброволно и може да бъде прекратено чрез подаване на заявление за напускане до Изпълнителния съвет.
„Движение България на гражданите“ запазва правото да прекратява едностранно членство при констатиране на неплащане на членски внос за повече от 1 година, както и да изключва членове, чието поведение е в нарушение с Устава на партията.

 

Доброволчество

“Движение България на гражданите” нямаше да бъде реалност без хората, които ежедневно ни помагат, подкрепят и са вярно рамо в трудните моменти. Доброволците са ценна част от екипа, вероятно най-ценната. Млади, по-порастнали, студенти, работещи, майки и татковци, политолози, журналисти, собственици на малък и среден бизнес, читанки и по-буйни, но будни хора, които знаят, че нищо не става без труд и всяка промяна идва чрез действие. Зад всички събития, срещи в страната, медийни изяви на членовете на партията, ежедневни задължения в офиса, прозвънявания на симпатизанти и изработване на конкретни експертни предложения, стоят доброволци.

Искам да стана доброволец. Как?

Всеки кандидат-доброволец попълва електронната Анкетната карта и Декларация за съгласие за обработване на лични данни (изпратена като прикачен файл към електронната анкетна карта) или на място в регионалните ни офиси.
За да сте доброволец на ПП „Движение България на гражданите“ не е задължително да сте член на партията.

Нагоре